Pages

Sunday, August 31, 2014

You can do anything!

Check out these photos and backstage video by my lovely friends from LA Diana Dalsasso and Chefie Roussel. If someone had told me a year ago that this summer I would be a model posing for these amazing artists I wouldn't have believed it...Then I realized that if we dream big and try hard we can do absolutely anything!

XX
-Pearl

Podívejte se na další fotky a backstage video od mých přátel z LA Diana Dalsasso a Chefie Roussel. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že budu tohle léto dělat modelku dvěma tak skvělým umělcům, nevěřila bych tomu...Takže jsem si uvědomila, že když se ve snění nedržíme při zemi a něco pro ten sen uděláme, tak můžeme dokázat naprosto cokoliv!

XX
-Pearl

 

Sunday, August 17, 2014

Spanish Stairs

When I looked at our holiday photos I wondered, that on a vacation it is not so hard to "live just for today". But when you return to the reality (where you can't drink three espressos a day or take an evening walk around Colosseum or just sunbath at the beach) it's not so simple. You come back home and there's school, work and definitely lots of worries waiting for you. So what now? Live from one weekend to another? And just exist from one working day to another? Well, sure that's also a possibility. But you'll become one of those persons, who overly use words like ordinarinesseverydayness and stress. And the answer of those people to the question: "How are you?" is always the same: "Well..you know..." Honestly I don't know and I really don't want to know. :D I think that a manual to a truly happy life is to do something differently every single day. Because when was the last time you did something different? Learnt something new? Did something crazy? Or just smiled a lit bit more during the day? Try it tomorrow. :)

XX
-Pearl

Když jsem se zpětně dívala na naše prázdninové fotky, tak mě napadlo, že na dovolené je velice jednoduché žít "Jen pro ten dnešní den", jak zpívá Ondřej Havelka. Když se ale vrátíte zpátky do reality, kde si nemůžete chodit třikrát denně na espresso, procházet se u nočního Kolosea nebo se jen tak opalovat na pláži, tak už to tak jednoduché není. Vrátíte se domů, kde na vás čeká škola, práce a rozhodně starosti. Takže co teď? Žít od víkendu k víkendu? A pracovní dny plné povinností jen přežívat? Samozřejmě je to možnost, ale stane se z vás přesně ten člověk, který nadměrně používá slovo všednost, každodennost a stres. A odpověď těchto lidí na otázku:"Jak se máš?" je vždy stejná:"No tak...znáš to..." Upřímně neznám a ani znát nechci. :D Myslím, že návod na skutečně šťastný život je každý den udělat něco trochu jinak. Protože kdy jste naposledy udělali něco jinak? Naučili se něco nového? Udělali něco bláznivého? Nebo se třeba přes den víc usmáli? Zkuste to hned zítra. :)

XX
-Pearl
Sunday, August 10, 2014

La Dolce Vita


Here is the second part of Villa Gulia post. I am wearing my new Converse shoes, that I got from my friends and I matched them with dark blue suspenders, Michael Kors clutch and my boyfriend's LV shirt.
More posts from Rome are about to come!

XX
-Pearl

Druhá část příspěvku z Villa Gulia je tady. Na sobě mám nové conversky, které jsem dostala od kamarádů  a ty jsem zkombinovala s modrými kšandami, Micheal Kors psaníčkem a přítelovou LV košilí. :)
Čekejte víc příspěvků z Říma!

XX
-Pearl

Sunday, August 3, 2014

La Dolce Vita

We have discovered a beautiful place in Rome which wasn´t even full with tourists. A magnificent Villa Giulia with its unique gardens and decorations, now a Museo Nazionale Etrusco, is the crown jewel of Mannerist architecture. Artists like Vasari or Michelangelo have worked here. And since we totally fell in love with the gardens, structures and the nymhaeum we stopped there for quite a long time and done a photoshoot there. So here is the first part of special long post :).

V Římě jsme s Pearl objevily překrásné místo, které ani nebylo přeplněné turisty. Byla to skvostná Villa Giulia a její zahrady, opravdový klenot manýrismu. Velcí umělci jako Vasari či Michelangelo zde zanechali svou stopu. V současnosti budova slouží jako Museo Nazionale Etrusco. 
A protože jsme naprosto propadly atmosféře komplexu zahrad, sloupů, soch a nymfea, strávily jsme zde hodně času a fotily a fotily...Přinášíme vám tedy první část speciálního dlouhého příspěvku :).

Have a lovely week!
Krásný víkend!

xx
AudreyDress: designed by Audrey, Sunnies: Zara, Belt: Primark, Shoes and scarf: cute italian boutique

                                                                       Let´s fly..

Monday, July 28, 2014

L.A. spirit

Hey guys!
I've had this great opportunity to meet amazing photographers Diana Dalsasso and Chef Roussel who make the best photo shoot crew ever! You just feel the free L.A. spirit from them. I must say that we became great friends so I hope I'll see them soon again. You can look forward to more "bad girl" photos later. :)
Sending a big kiss :*
-Pearl

Čaute!
Měla jsem skvělou příležitost potkat výborné fotografy Diana Dalsasso a Chef Roussel, kteří dohromady tvoří tu nejlepší atmosféru při focení. Prostě z nich cítíte tu bezstarostnost a slunce L.A. Hned jsme se skamarádili, takže doufám, že je zase brzo uvidím. Můžete se těšit na víc "bad girl" fotky později. :)
Posílám velkou pusu :*
-Pearl


Check out their photos here! :)Sunday, July 20, 2014

Karlovy Vary II

We have the second part of Karlovy Vary post for you. This time Audrey´s outfit.
If you are following us on Facebook, you know that we are going to Rome again! So you can look forward to new experiences from the eternal city...

Máme pro Vás druhou část příspěvku z Karlových Varů, tentokrát outfit Audrey.
Pokud nás sledujete na Facebooku, tak víte, že letíme opět do Říma! A to znamená, že se můžete těšit na nové zážitky z věčného města...

xx
Audrey and Pearl

    Dress: H&M, Purse: TopShop, Ring: a present from Nena the Aristocrat♥, Bracelet: by Audrey, Heels:         Blink, Hat: can´t remember, may be Gate :)
    Šaty: H&M, kabelka: TopShop, prsten: dárek od Nena the Aristocrat♥, Náramek: by Audrey, Lodičky:
    Blink, Klobouk: nemůžu si vzpomenout, možná Gate :)
Monday, July 14, 2014

Karlovy Vary Film Festival

Hello lovely readers!
So what have I  been up to lately? Well  I visited Karlovy Vary during film festival and although almost everyone is going there just for the parties I also managed to see one film.:) My boyfriend Tom took these pictures of me so I hope you'll like them. In another news is that I started to do some modelling so post from photo shoot will be here soon.
And the best thing is that I have a holiday! So you can expect more posts, more outfits, more pics and everything.
At the end the information I am most excited about  is that during summer I am working on my first small fashion collection and you'll see everything. So stay tuned!
Kisses
-Pearl

Naší milí čtenáři a naše milé čtenářky!
Co je u mě nového? Byla jsem na výletě v Karlových Varech během filmového festivalu, a přestože většina lidí tam jede pouze kvůli večírkům, tak já jsem dokonce viděla jeden film.:) Můj přítel Tom tam nafotil tyhle fotky, tak doufám, že se vám budou líbit. Další novinka je, že jsem začala dělat modeling, takže brzy očekávejte příspěvek z focení. Nejlepší zpráva je, že mám prázdniny! Takže čekejte víc příspěvků, víc outfitů, víc fotek a všeho.
A na závěr informace ze které jsem nejvíc nadšená je, že během léta pracuji na své první malé kolekci a vy budete celou dobu u toho!
Kisses
-Pearl