Pages

Sunday, March 30, 2014

New design: Prom dress


Every girl wants to wear her dream dress to the school prom, that´s why my great friend Annie asked me for help. We met many times to discuss my ideas and her conception. Than I was drawing, pinning, sewing. So after a lot of shared cappuccinos, much laughing and few cocktails...here's the result! :) 

Každá dívka chce mít svoje vysněné šaty na maturitní ples. To je důvod, proč se na mě s prosbou obrátila moje skvělá kamarádka Anička. Mnohokrát jsme se scházely a diskutovaly moje nápady a její představu. Potom následovalo moje kreslení, špendlení a šití. Takže po spoustě společných šálků cappuccina, smíchu a pár koktejlů později...Je tady výsledek! :)
XX
-Pearl 

Sunday, March 23, 2014

Rainy days

When I was a little girl I was excited when it started raining because it meant that me and my dad would go out in galosh jumping in pools and creating tiny ponds of gutters. Therefore even today I am not sad when it rains. And I love that laburnum ("golden rain" in Czech) which blooms every spring in our garden and fills us with positive energy. 

Když jsem byla malá, měla jsem hroznou radost, když začalo pršet, protože to  znamenalo, že s tatínkem vyrazíme ven v holínkách a budeme skákat do kaluží a vytvářet malinké rybníčky ze stroužek tekoucí vody. Takže ani dnes nejsem smutná, objeví-li se takové počasí. A miluju ten zlatý déšť, který nám každé jaro kvete na zahradě a nabíjí nás pozitivní energií. 

xx
Audrey


Btw. If you are having problem with "follow" of blogs (after clicking "Join this site" you see "We´re sorry..We were unable to handle your request. Please try again or return a bit later") I found this great tip on appleapricot.blogspot.com and I quote it here for you:
1) If you got the blank pop up window: look at the Google Friend Connect gadget. See those two tiny squares top right of it? Click on those. It will open the "follow" pop up window.
There you still have the same "We're sorry etc" message in the box on the right. Don't worry.
2) Next to the button "follow" (which doesn't work) there is a button "more options". Click that one.
4) On the next screen click on "follow" and
5) on the screen after that again "follow".
For me it works only with Internet Explorer. Hope I helped you. xx Audrey

Wednesday, March 19, 2014

Let's go to the mountains!


Do you know that feeling when you just have to pack your things and go anywhere before you officially became a mad person? That's what has happened to me (luckily just in time of my vacation). So I learned how to snowboard, I went skiing, I ate Austrian typical food and read Vogue in German. :) And now I'm back...so please summer 2014 where are you? We are all waiting for you! :)

Znáte ten pocit, kdy si musíte sbalit věci a odjet kamkoliv předtím než se oficiálně ze všeho zblázníte? To si mi přesně stalo (naštěstí přímo před prázdninami). Tak jsem se naučila jezdit na snowboardu, lyžovala jsem, jedla rakouské typické jídlo a četla Vogue v němčině. :) Teď jsem akorát zpátky...Takže léto 2014 prosím kde jsi? Všichni už na tebe netrpělivě čekáme! :)


Monday, March 10, 2014

To Faculty Swing Ball

Here is a post from our school ball. When you say "Faculty of Humanities" in Czech Republic, people associate it with bunch of "alternative" people. And it is true - in a way. All people there are a bit crazy, each in his or her own speacial way and most of them belong to those who believe they can change the world. And that it is why I liked those last three years there so much :).

Přináším vám příspěvek z našeho školního plesu. Pod Fakultou humanitních studií si nejspíš představíte hromadu "alternativců". A ono to tak je, v jistém smyslu. Všichni jsou tam tak trochu praštění, každý svým zvláštním způsobem a většina z nich patří k těm, kteří věří, že změní svět. A právě proto se mi tam ty poslední tři roky tak líbily :).

xx
Audrey


My look for tonight - eternal combination of red and gold. Můj look pro tento večer v nesmrtelné kombinaci rudé a zlaté.

                                     Tereza´s graceful vintage outfit. Terezčin půvabný vintage outfit.
                                                         Swing & Swing again!
                   Charming blue velvet couple Svetlana and Luky. A milý modrý pár Světlana a Luky.
Dadka ´s romantic curls and gorgeous smile. Romantické vlny a nádherný úsměv Dadky.

Detail of my purse. Detail psaníčka.
A small pic of me and Marcos. Naše malinká společná fotka. 


Monday, March 3, 2014

Tolerance Time - Size Stereotype

We prepared a brand new project called Tolerance Time - a space for articles about issues related to appearance, fashion and styles but also tolerance at the same time. You can help us greatly with your support. We are looking forward to your comments!

Připravily jsme pro vás nový projekt s názvem Tolerance Time, v jehož rámci se zde budou objevovat články na témata, která se více či méně vztahují ke vzhledu, módě či stylům, ale zároveň i k toleranci jako hlavní linii. Moc nám pomůžete svou podporou, těšíme se na vaše komentáře! 
..................................................................................................................................................................


We are often afraid to make an action so we don´t get involved. Racist talk became almost normal in our country. Sexism seems to be a fiction of some weird women. We are capable of justifying these things and others like them  - so why are we so merciless when it comes to something so insignificant like size and weight of the other person?
If there is a person in front of us who we consider as overweight, everything is clear.  It is the girl´s own fault, she certainly “eats too much”, the guy is “lazy and failure”. Some people even think that an overweight person disgusts his environment and till he or she fits into the “right body”, he or she shouldn´t go out or should rather wrap his or her body up so he or she doesn´t  scare others because of his or her “fat”. One thing is sure: overweight people are jealous of thin people.
But if we consider a person as “too skinny”, we are also sure about what he or she is like. The girl doesn´t eat and dresses up as everyone can see how skinny she is. She despises all “fat” people. The only thing she cares about is herself and how she looks. She is incredibly snobbish and arrogant.

The point of this article is not to put everyone into this or that box and make it easier for him or her to complain about the other.  It shouldn´t even say that we are all hopelessly bad and judging and that there is nothing we can do about it. Neither should it claim that the author of this article rises above all prejudices ready to tell you how to do it right. I just wanted to stop and think about this issue and I wondered what you thought about it. The best solution according to my opinion is to start looking for our own prejudices and try to find alternative explanations instead of corny stereotypes.
I wish you all a beautiful day destroying stereotypes!
xx
Your Audrey
...................................................................................................................................................................

Často se bojíme zasáhnout, abychom se snad náhodou do něčeho nezapletli. Rasistické řeči se tak v Čechách staly víceméně normou. Sexismus jakoby byl jen výmyslem jakýchsi divných žen. Takovéto jevy dokážeme úžasně obratně omlouvat. Tak jak je možné, že jsme neúprosní, dojde-li na něco tak nepodstatného jako jsou rozměry a váha druhého člověka?
Jestliže máme před sebou člověka, který má podle našeho názoru nadváhu, hned máme jasno. Ta holka si „za to může sama“, určitě se „přežírá“, ten kluk je „línej a neschopnej“.  Lidé s nadváhou podle některých dokonce pohoršují svým vzhledem ostatní, a dokud nezapadnou do škatulky správného těla, radši by ani neměli vycházet ven nebo by se měli celí do něčeho zabalit, aby neděsili svými „špeky“. Každopádně mají ze svého těla komplexy a všem štíhlejším lidem nutně jejich štíhlost závidí.
Pokud naopak považujeme člověka, který stanul před našima očima soudce Vševěda, za „příliš hubeného“, víme o něm do další sekundy také vše podstatné. Ta holka nežere a obléká se tak, aby všem ukázala, jak je hubená. Opovrhuje všemi tlustými lidmi. Zajímá se jen sama o sebe a o svůj vzhled. Je neskutečně nafoukaná a arogantní.
Smyslem tohoto článku není každého zařadit do jedné nebo druhé kategorie a umožnit mu, aby lamentoval na tu druhou. Smyslem není ani poukázat na to, jak jsme jako lidé všichni beznadějně špatní, nespravedliví a jak se s tím nedá nic dělat. Smyslem není rozhodně ani snad tvrdit, že autorka článku je nad všechny stereotypy povznesená a teď vám řekne, jak to dělat správně. Šlo mi jen o to pozastavit se nad tímto tématem a také mě zajímá, co si o tom myslíte vy. Podle mě je asi nejlepším řešením hledat svoje předsudky vůči druhým a nabízet si alternativní vysvětlení místo otřepaných stereotypů.
Krásný den bourající předsudky vám přeje
Vaše Audrey


Sunday, February 23, 2014

Cinderella for the night

Nowadays a ball is the only event where we can openly be princesses. So we make updos, we take long dresses with trains, which we complete with high-heeled shoes. But because we're not in a fairy-tail, we don't have to be at home by midnight, which means we can dance the night away. But already smart Cinderella knew that losing your shoe can be a good pick up trick. The Sleeping beauty  next recommends to pretend tiredness if the wrong prince is bothering you. Me and Audrey are for a long time inspired by Rapunzel's hairstyle (from Tangled). :) Simply fairy-tails still have a lot to say, so live your own one (not only at the ball)!

XX
-Princess Pearl


V dnešní době je ples vlastně jedinou událostí, kde si všechny můžeme otevřeně hrát na princezny. Takže si vyčešeme vlasy, vezmeme si dlouhé šaty s vlečkou, které ještě doplníme pohádkovými střevíčky. Protože ale nejsme v pohádce, tak nemusíme být do půlnoci doma, takže si můžeme užívat ve víru tance až do rána. Ale už chytrá Popelka věděla, že ztráta boty může být dobrým seznamovacím trikem. Růženka zase doporučuje předstírat únavu, pokud vás obtěžuje ten nesprávný princ. Já s Audrey se zase účesem už dlouho inspirujeme Dlouhovláskou. :) Zkrátka pohádky mají stále něco do sebe, proto žijte tu vlastní (nejenom na plese)!

XX
-Princezna Pearl


PearlAudrey
With parents
S rodiči ♥
Friday, February 14, 2014

Don´t waste one day just because it´s Valentine´s

Some people hate St Valentine´s day and say that they can celebrate love every day even without the commercial pressure. Others try to plan the perfect evening to the last detail. None of these ways is probably ideal. Let´s be honest, you Valentine haters, do you really celebrate love every day (or at least every week or month)? And on the other hand is the meaning of Valentine´s day to get the biggest bouquet of flowers? For me Valentine´s day is now an opportunity to celebrate all kinds of love by all possible ways. And it is just up to us how and with whom we use this opportunity. My Valentine is definitely my whole loving family which means my parents, Pearl, grandmas, grandad and other relatives and of course my boyfriend and my best friend Nena.Někdo Valentýna nesnáší a tvrdí, že lásku může slavit každý den i bez komerčního tlaku. Jiní se zase snaží do puntíku tento večer naplánovat tak, aby bylo všechno perfektní. Ani jedna cesta ale nejspíš není ideální. Vždyť ruku na srdce, vy kdo Valentýna pranýřujete, jste si jistí, že lásku opravdu slavíte každý den (nebo aspoň týden, měsíc)? A na druhou stranu,  je opravdu smyslem Valentýna dostat ten největší pugét růží? Pro mě je dnes Valentýn spíš příležitostí k oslavě všech druhů lásky všemi možnými způsoby. A je  jen na nás, jak a s kým tuto příležitost využijeme. Mým Valentýnem je rozhodně moje celá rodina, do které už kromě rodičů, Pearl, babiček, dědy a dalších příbuzných samozřejmě počítám i svého přítele a svojí nejlepší kamarádku Nenu.

Krásného Valentýna všem!♥
xx
Audrey


Nena woke me up today and I was very glad because we spent a great morning and made a few pictures for you. Here you will be able to find her Valentine´s post soon: http://www.nenathearistocrat.com/
Nena mě dneska vytáhla z postele a byla jsem moc ráda, protože jsme strávili skvělé dopoledne a udělaly jsme pro vás i pár fotek. Tady brzy uvidíte její valentýnský příspěvek: http://www.nenathearistocrat.com/